Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ


γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Πρόεδρος της «Ελπίδας Πολιτείας»

- ΜΕΡΟΣ Ι

Οι Εθνικές Οικονομίες (τα ΑΕΠ, η αγορά) καθορίζει πρωταρχικά και καθοριστικά  την συνολική ρευστότητα κι όχι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ή η ECB.

Η κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ  χρηματοδοτείται (δανείζεται), από την ECB, «ισοδύναμα» (equivalent) με την συνεισφορά της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας (αντίστοιχα της κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ) στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB (συνολικού ύψους 5.000 εκατ. ευρώ) (αρ.30.2, 30.3 του Καταστατικού της ECB) και στα συναλλαγματικά αποθέματα της ECB (50.000 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, η συνεισφορά κάθε χώρας-μέλους της EE (της Εθνικής της Τράπεζας) στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB  καθορίζεται με τα αρ. 29.1 και 30.1, 30.2 και υπολογίζεται με έναν «κλειδί βαρύτητας» το οποίο ισούται με το άθροισμα, του 50% του ποσοστού  του πληθυσμού της κάθε χώρας επί του όλου πληθυσμού της ΕΕ και του 50% του ΑΕΠ της κάθε χώρας επί του συνόλου ΑΕΠ της ΕΕ τα τελευταία 5 χρόνια του υπολογισμού. Το «κλειδί» αυτό θα επανεκτιμάται κάθε 5 χρόνια (αρ.29.3 του Καταστατικού). Ο υπολογισμός του ΑΕΠ, για τον παραπάνω σκοπό, μπορεί να γίνει και προοπτικά (όχι μόνο αναδρομικά), ήτοι και επί των προυπολογισμένων ΑΕΠ των επόμενων (2-3) χρόνων, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ομοίως, η συνεισφορά της κάθε χώρας-μέλους (της Εθνικής της Κεντρικής Τράπεζας) στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ECB (50.000 εκατ. ευρώ) υπολογίζονται με τα άρ. 30.1, 30.2 του Καταστατικού της ECB και υπολογίζονται ομοίως όπως παραπάνω για την συμμετοχή των στο μετοχικό κεφάλαιο της ECB. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση χρηματοδότησης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την  ECB, με τα ΑΕΠ των εθνικών χωρών, συνιστά ένα μοντέλο «discrete logistic iterating  system, logistic-difference mapping system» για το οποίο ισχύει η κλασική εξίσωση: Χn+1=r Xn (1-Xn) ή γενικότερα: Χn+1 = f (Xn) (*) (βλ. παρακάτω «Παράδειγμα» (**)). Είναι προφανές ότι οι παραπάνω εθνικές εισφορές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στην ECB, αντιστοιχούν στις αναγκαστικές «ελάχιστες καταθέσεις-διαθέσιμα» των ιδιωτικών εμπορικών τραπεζών στις Εθνικές των Κεντρικές Τράπεζες και γι αυτό αυτές συνιστούν τα «διαθέσιμα» (reserves) της ECB δια των οποίων η τελευταία ασκεί την ευρωπαική της νομισματική πολιτική ως εξής:
Η ECB, με βάση τις παραπάνω εθνικές εισφορές σε αυτήν, μπορεί να δανειστεί (με την έκδοση ομολόγων) ή/και να «εκδώσει νέο χρήμα» με το οποίο χρηματοδοτεί (δανείζει) τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες με τα κεφάλαια αυτά (της ECB) αλλά και με τα δικά των «διαθέσιμα» (reserves) ασκούν τελικά τις εθνικές των νομισματικές πολιτικές (και δι` αυτών ταυτόχρονα βοηθούν και την δημοσιονομική πολιτική κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους-αρ.21.2 του Καταστατικού).  Με τον συνδυαστικό αυτό τρόπο και συνεργασία της ECB και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ασκείται τελικά αρμονικά η ευρωπαική νομισματική πολιτική, σύμφωνα με το Νέο-Φιλελεύθερο μοντέλο που περιγράψαμε παραπάνω.

Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ:


Η Χρηματοδότηση (δανειοδότηση-ρευστότητα) κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας από την ECB, είναι «ισοδύναμη» (equivalent) με την παραπάνω συνεισφορά των στο μετοχικό κεφάλαιο και τα συναλλαγματικά αποθέματα της ECB (αρ.30.2, 30.3 του Καταστατικού της ECB). Με την λέξη «ισοδύναμη» ρευστότητα (κι όχι π.χ. «ίση», ή «ανάλογη») δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα να δανείζεται από την ECB και καθ` υπέρβαση της συμμετοχής της πρώτης στο μετοχικό κεφάλαιο (ως ποσοστού του ΑΕΠ των) και τα συναλλαγματικά αποθέματα της τελευταίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η παραπάνω λέξη «…καθ` υπέρβαση» στο καταστατικό της ECB, δίνει το δικαίωμα σε αυτή να ασκήσει αντικυκλική νομισματική πολιτική (π.χ. επεκτατική νομισματική πολιτική σε περιόδους ύφεσης μιας οικονομίας) σε συγκεκριμένες χώρες, μια πολιτική (αντικυκλική) που είναι καθαρά Κευνσιανή!  Kι` αυτά ισχύουν σε εναρμόνιση με τον πνεύμα του αρ.14.4 του Καταστατικού της ECB και του Μηχανισμού ELA. Με άλλα λόγια, η συνεισφορά των κρατών μελών στην ECB, κατά την έννοια των αρ. 29.1 και 30.1 του Καταστατικού της ECB, παίζει τον ρόλο της κατάθεσης collaterals των κρατών-μελών στην ECB, το ύψος των οποίων (collaterals) καθορίζει τελικά και το ύψος των πιστώσεων προς τις αντίστοιχες  Εθνικές Τράπεζες από την ECB (αρ.30.3 του Καταστατικού της ECB). Γι αυτό, οι χρηματοδοτήσεις των Εθνικών Κεντρικών Κρατών από την ECB είναι fiat money. Συνεπώς, η ECB έχει υποχρέωση να πιστώνει (χρηματοδοτεί) τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (κι αυτές αυτόνομα κι ανεξάρτητα τις κυβερνήσεις, αρ. 14.4 και 21.2 του Καταστατικού της ECB)

(*) Κι είναι κι αυτός ένας σοβαρός παράγοντας ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την ECB (**), παρ.vi).

Σχόλια: α) Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτημα εάν η ECB νομιμοποιείται –σε ένα θεωρητικό και φανταστικό κι αδιανόητο σενάριο-να διακόψει την χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας (κυβέρνησης και τραπεζών) ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, στην περίπτωση που αυτό υπερέβαινε σημαντικά τους όρους δανεισμού του Μάαστριχτ (3% του ΑΕΠ δημοσιονομικά ελλείμματα και 60% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος) («κατάσταση υπερβολικών ελλειμμάτων). Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Στην περίπτωση αυτή (των «υπερβολικών ελλειμμάτων») η ECB δεν μπορεί ΝΟΜΙΜΑ και Καταστατικά να διακόψει την χρηματοδότηση, διότι αυτό δεν προβλέπεται από καμία Συνθήκη και λογική. Αντίθετα, στις παραπάνω περιπτώσεις «υπερβολικών ελλειμμάτων», η Ευρωπαική Συνθήκη (ΣΛΕΕ) προβλέπει για τα υπαίτια κράτη-μέλη τις συνέπειες του αρ. 126, στις οποίες ΔΕΝ  προβλέπεται η διακοπή της χρηματοδότησής των από την ECB!...η βαρύτερη συνέπεια που προβλέπεται είναι η επιβολή προστίμου (αρ.126 παρ.11 ΣΛΕΕ), β) επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές των «υπερβολικών ελλειμμάτων», η ECB και η εκάστοτε Εθνική Κεντρική Τράπεζα-και ανεξάρτητα αλλήλων!- μπορούν καταστατικά να καλύψουν τα «υπερβολικά ελλείμματα» των κρατών (κυβερνήσεων), σύμφωνα με τα αρ.122 ΣΛΕΕ και αρ. 21.2, 14.4 του Καταστατικού της ECB, με την αγορά κρατικών ομολόγων Lombard και δι` ενεργοποιήσεως του Μηχανισμού  ELA.

http://www.zoidosia.blogspot.com

http://issuu.com/ellopia/docs/elpida_politeias  (οι αρχές του κόμματος)

http://elpida-politeias.gr/wp-content/uploads/2013/08/elpida_politias.pdf (οι αρχές του κόμματος)

https://www.facebook.com/dimitrios.antoniou1

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Πρόεδρος της «Ελπίδας Πολιτείας», τηλ. 22210-62743


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...