Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Δημήτρης Αντωνίου: Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Εξωτραπεζικό Δανεισμό


Ο Δημήτρης Αντωνίου
γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Εξωτραπεζικό Δανεισμό

Ορισμοί: (Ο όρος «εξωτερική χρηματοδότηση»  στο πλαίσιο αυτής της μελέτης δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό).
α) Η εξωτερική χρηματοδότηση ορίζεται ως το άθροισμα της χρηματοδότησης από τραπεζικά δάνεια, αγορές ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
β) Ως εσωτερική χρηματοδότηση ορίζεται η προερχόμενη από Αποταμίευση και Κέρδη εταιρειών.
γ) Ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου (πραγματικές
επενδύσεις). Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις για κατασκευή κατοικίας και αγορά γης (προ αποσβέσεων).
δ) Το έλλειμμα εσωτερικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα είναι η διαφορά μεταξύ των πραγματικών επενδύσεων και της αποταμίευσης του ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) ως ποσοστών του ΑΕΠ.
ε) Ο όρος «χρηματοδοτικό κενό» αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα και ακαθάριστων επενδύσεων κεφαλαίου. Όταν η διαφορά αυτή είναι αρνητική, ο ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτεί τις ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου
μειώνοντας τον χρηματοοικονομικό του πλούτο (καταθέσεις, επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα κλπ).
Ο τραπεζικός δανεισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής χρηματοδότησης (εσωτερικής και εξωτερικής) του ιδιωτικού τομέα.


Αναπτυξιακός Εξωτραπεζικός Δανεισμός ιδιωτικού τομέα για το 2013 (από την «Έκθεση της ΤτΕ για την Νομισματική Πολιτική του 2013»):

α) Αποταμίευση και Κέρδη εταιρειών (11.5% του ΑΕΠ του 2013) (αυτοχρηματοδότηση, εσωτερική χρηματοδότηση)
β) Με εταιρικά ομόλογα (2% του ΑΕΠ του 2013) (εξωτερικός δανεισμός)
γ) Μεταβίβαση κεφαλαίων στις επιχειρήσεις (ιδίως από το εξωτερικό) (1.5% του ΑΕΠ) (εξωτερικός δανεισμός).
δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων (ΑΜΚ) εντός κι εκτός χρηματιστηρίου (3% του ΑΕΠ) (εξωτερικός δανεισμός).
ε) Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ (2.3% του ΑΕΠ) (εξωτερικός δανεισμός)
στ) Άμεσες ξένες επενδύσεις (0.8% του ΑΕΠ) (εξωτερικός δανεισμός), με την δημιουργία κατάλληλου φορολογικού περιβάλλοντος (χαμηλής φορολογίας σε ΑΕ-ΕΠΕ)
η) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.). Κεφάλαια Δημοσίου (140 εκατ. Ευρώ) και Ιδιωτών (140 εκατ.) για venture capitals για την χρηματοδότηση της Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
θ) Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) (δίδει άτοκα δάνεια εγγυημένα από το ίδιο προς τις ιδιωτικές τράπεζες).
ι) Ταμείο Εγγυήσεων ΜΜΕπ (κρατικά κεφάλαια στις ΜΜΕπ).
κ) fiscal expansion.
Σημ.: Κατ` αναλογία, τα παραπάνω ισχύουν και για τις κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΚΟ) και –γενικά-και για το Δημόσιο ως fiscal agent.


Ανάπτυξη Εθνικών Οικονομιών χωρίς Τραπεζικό Δανεισμό

Αργεντινή 2002, Μέξικο 1995, Ουρουγουάη 1985, Ιρλανδία (2010-13), Ισλανδία (2010-13), Λεττονία 2010-13) (+5% αύξηση του ΑΕΠ το 2013).
Πάντως ο ρυθμός ανάπτυξης είναι -30% αργότερος αυτού δια του τραπεζικού δανεισμού.
Βασικά αυτό επιτυγχάνεται: α) fiscal expansion (βλ. παραπάνω),
β) με μείωση του δημόσιου χρέους δια της άσκησης Δημοσιονομικής πολιτικής δια της νομισματικής πολιτικής (βλ. παραπάνω) και διάθεση στην ανάπτυξη των εξοικονομηθέντων κεφαλαίων,
γ) με αναγκαστική επιμήκυνση και με ρήτρα ανάπτυξης ή/και διαγραφή υφισταμένου δημόσιου χρέους και διάθεση στην ανάπτυξη των εξοικονομηθέντων κεφαλαίων, δ) με εσωτερικό κι εξωτερικό δανεισμό (κρατικά ομόλογα) από ιδιώτες και μη-τραπεζικά funds,
ε) Με έκδοση αναπτυξιακών ομολόγων εκτός προυπολογισμού,
στ) δημιουργία δημοσιονομικών, εμπορικών πλεονασμάτων και πλεονασμάτων τρεχουσών συναλλαγών, ζ) μείωση φορολογίας ΑΕ-ΕΠΕ και φυσικών προσώπων (αύξηση διαθεσίμου εισοδήματος), η) με χρηματοδότηση (ενδεχομένως) από την Παγκόσμια Τράπεζα ή/και την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).


Από το βιβλίο του Δημ. Αντωνίου «Ορχούμαι την Οργήν» τ. Β`, 2014


Διαβάστε το α' μέρος: Περί ανάπτυξης χωρίς ξένα κεφάλαια
Στο γ' μέροςΑναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Τραπεζικό Δανεισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...